Sự kiện 35 ngày truyền thống Công ty CP Bình Phú

Loại màn hình 

 p3m1

Kích thước

17.5m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

03/06/2023