Sự kiện Lazada Run 2023

Loại màn hình

P3OD

Kích thước

15m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

23/04/2023