Sự Kiện Họp Cổ Đông Công Ty BAF

Loại màn hình

P3OD2 (1M)

Kích thước

 

12M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

26/04/2024