OLAPARIB ngày 27/04/2024

Loại màn hình

P3OD2 

Kích thước

 

30M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

27/04/2024