Sự kiện Hội Thảo tại KS The Reverie Q1

Loại màn hình

P3OD2 (1M)

Kích thước

 

32M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

10/03/2024