Sự kiện của Công ty TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚC NAM AN

Loại màn hình

P3 M1

Kích thước

13,50m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

23/04/2023