Sự Kiện tại Saigon South Marina Club - Sảnh Garden Bay

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

27m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

21/01/2024