Sự kiện 15 năm Yêu tại Saigon South Marina Club - Sảnh Seawind

Loại màn hình

P3Outdoor2

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

27/01/2024