Sự kiện của Công ty TNHH HANACOS VIETNAM

Loại màn hình

P3Outdoor2

Kích thước

28m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

28/01/2024