Show tuần lễ chuyển đổi số từ ngày 15/5-19/5

Loại màn hình

 p3o

Kích thước

 25 m2

Tỷ lệ điểm chết

 Không có

Thời gian

15-19/05/2023