Show sự kiện ngày 27/5/2023

Loại màn hình

p3m1

Kích thước

42 m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

27/05/2023