New Year Party

Sự kiện ngày 9/1/2023

Loại màn hình

P3 M1

Kích thước

12.5m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

09/01/2023