Year End Party Tiến Dũng Group

Loại màn hình 

p3 Outdoor

Kích thước

30m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

09/01/2023