Year End Party Shinhand Bank

Loại màn hình 

 p3 Indoor

Kích thước

107.25m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

14/01/2023