Tiệc Công ty cổ phần Y KHOA HOÀN MỸ

Loại màn hình

 P3OD

Kích thước

21m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

28/03/2023