Sự kiện ngày 26/03/2023

Loại màn hình

P3O

Kích thước

8m750

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

26/03/2023