Sự kiện tại nhà thi đấu Rạch Miễu

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

56.25m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

20-21/01/2024