Sự kiện tại Đại Học Rmit - Quận 7

Loại màn hình

p3O

Kích thước

24m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

17-18/04/2023