Sự kiện ngày 18/03/2023

Loại màn hình

 p3O

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

18/03/2023