Sự kiện CÔNG TY CỔ PHẦN DVHH TÂN SƠN NHẤT tại White Palace HVT - Sảnh ALPAS 3

Loại màn hình

p3O

Kích thước

21m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

08/05/2023