Shopee show 

Loại màn hình

P3 OD

Loại màn hình

0,75m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Loại màn hình

P3 OD