Phim trường MCV - Giếng trời 

Loại màn hình

P3 outdoor

Kích thước

6m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

11/02/2023