Chương Trình Biểu Diễn Nghệ Thuật Chào Mừng Thành Công Đại Hội Công Đoàn Các Cấp

Loại màn hình

P3o2 - P8.3

Kích thước

45m-10.8m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

27/01/2024