The Myst - 4,6,8 Hồ Huấn Nghiệp, Quận 1

Loại màn hình

p3M1

Kích thước

13.5m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

08/02/2023