Sự kiện được G9 tại GemCenter

Loại màn hình

P3OD

Kích thước

85,5m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

27/03/2023