Sự kiện Công ty Chailease

Loại màn hình

 P2M1

Kích thước

45,50m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

03/03/2023