Sự kiện Charm Group YEP

Loại màn hình

P302

Kích thước

19.5m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

02/02/2024