Show sự kiện sự kiện tại GEM center

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

28m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

10/06/2023