RAP Việt

Dòng sản phẩm
P4 Indoor

Kích thước
48 m2

Địa điểm
Phim trường
Zoom Media

Thời gian
2020