LỄ GIỚI THIỆU DỰ ÁN GEM SKY WORLD

Dòng sản phẩm
P3 outdoor
P4 Outdor

Kích thước
134.5 m2 P3
45 m2 P4

Địa điểm
White palace HVT

Thời gian
19.07.2020