GAMESHOW SAO HỎA SAO KIM

Dòng sản phẩm
P3 Indoor

Kích thước
11.5 m2

Địa điểm
Phim trường Maximax

Thời gian
21.07.2020