Sự kiện Anne Hill School

Loại màn hình

 P3OD

Kích thước

8m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

 11/03/2023