LỄ RƯỚC ĐUỐC TRUYỀN THỐNG

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Dòng sản phẩm
P4 Outdoor

Kích thước
211 m2

Địa điểm
ĐH Bách Khoa

Thời gian
09.01.2021